อัพเดทเมื่อ 04 เม.ย. 2557

แนะสำนักงาน

ประวัติการก่อตั้ง
         ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี (จักรกลเกษตร) ตั้งอยู่ที่ 1150/12 ถ.คันคลองชลประทาน ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยขอใช้เช่าใช้พื้นที่ของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จำนวน 50 ไร่ ในการจัดตั้งศูนย์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ศึกษา ทดสอบ เครื่องจักรกลเกษตรเพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพืช ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและรวบรวมข้อมูลด้านเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรและระบบการให้น้ำพืช


พื้นที่รับผิดชอบ
พื้นที่ภาคตะวันตก  8  จังหวัด มี สุพรรณบุรี , กาญจนบุรี , นครปฐม , ราชบุรี , สมุทรสาคร , สมุทรสงคราม , เพชรบุรี , ประจวบคีรีขันธ์
พื้นที่ภาคใต้  14  จังหวัด มี ชุมพร , ระนอง , สุราษฎร์ธานี , พังงา , ภูเก็ต , กระบี่ , นครศรีธรรมราช , พัทลุง , ตรัง , สงขลา , สตูล , ปัตตานี , ยะลา , นราธิวาส
 
เส้นทางเดินทางมาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี (จักรกลเกษตร)