อัพเดทเมื่อ 04 เม.ย. 2557

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

บทบาทหน้าที่

ศึกษาพัฒนาการฝึกอบรม การผลิตและให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร
 ฝึกอบรมอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกร
 ให้บริการทางการเกษตรและเป็นที่ปรึกษาวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร
 ประสานงานวิชาการ ติดตามและประเมินผลการฝึกอาชีพการผลิตและบริการทางการเกษตร